Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Eliminační voltametrie jako bioanalytický nástroj v genomice a proteomice - rozvoj a aplikace

Školitel: doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Oficiální zadání:
V oblasti elektroanalýzy nukleových kyselin a proteinů se eliminační voltametrie (EVLS- Elimination voltammetry with linear scan) stává citlivým a užitečným bioanalytickým nástrojem, protože oproti běžným elektroanalytickým, především voltametrickým, metodám: (i) poskytuje vyšší voltametrické píky, (ii) umožňuje separaci překrývajících se signálů, (iii) reaguje citlivěji na změny v nabitém fázovém rozhraní a (iv) dává možnost lépe charakterizovat elektrochemické procesy. Přednosti EVLS spočívají nejen v tom, že eliminační metoda je schopna některé vybrané složky proudu eliminovat a jiné zachovat ale i v tom, že v kombinaci s adsorptivní rozpouštěcí (adsorptive stripping) technikou poskytuje specifické, dobře čitelné signály. Úkolem disertační práce je rozvoj této metody jak po stránce teoretické (nové eliminační funkce se schopností eliminovat i jiné složky proudu než difúzní, kinetické a kapacitní; výpočty chyb a softwarové řešení problému vysokého šumu, výpočet chyby pro různé oblasti a poměry rychlostí polarizace), tak i po stránce experimentální (hardwarové řešení poměru signál/šum, oblast vysokých rychlostí polarizace). Závěr práce ukáže příkladné její aplikace při výzkumu a vývoji biosenzorů (DNA, proteiny). Výsledky práce budou užitečné v genomice a proteomice, v biotechnologii i nanotechnologii.
Literatura:
BARD, Allen J. a Larry R. FAULKNER. Electrochemical methods :fundamentals and applications. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2001. xxi, 833 s. ISBN 0-471-04372-9., SERRANO, Nuria, Kateřina KLOSOVÁ a Libuše TRNKOVÁ. Elimination Procedure as a Novel and Promising Mathematical Approach in Voltammetric Methods. Electroanalysis, 2010, roč. 22, 17-18, s. 2071-2080. ISSN 1040-0397., TRNKOVA, Libuse a Oldrich DRACKA. Elimination Voltammetry. Experimental Verification and Extension of Theoretical Results. J.Electroanal.Chem., The Netherlands: Elsevier, The Netherlands, 1996, roč. 1996, č. 413, s. 123-129. ISSN 0022-0728.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 809857 od 2.8.2011