Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Experimentální a teoretické studium soustav bezolovnatých pájek pro vysokoteplotní aplikace

Školitel: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

Předběžné zadání:
Práce se bude zabývat experimentálním a teoretickým studiem fází a fázových rovnovah v soustavách pájkových kovů bez olova, perspektivních pro použití za vyšších teplot než klasické pájkové materiály. Je plánováno studium soustav Al-Zn-X, kde X značí další legující prvek, např. Mg, Ni, Sb, Sn. Z experimentálních metod bude aplikována diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) a metalografická analýza prováděná prostřednictvím světelné mikroskopie a transmisní a skenovací elektronové mikroskopie (TEM, SEM). Výsledky budou sloužit jako vstupní údaje do programu ThermoCalc pro výpočet fázových rovnovah ve studovaných soustavách metodou CALPHAD.
Literatura:
LUKAS, Hans Leo, Suzana G. FRIES a Bo SUNDMAN. Computational thermodynamics :the Calphad method. New York: Cambridge University Press, 2007. x, 313. ISBN 9780521868112.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 810464 od 2.8.2011