Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Název práce: Nanopesticidy v životním prostředí – porozumění jejich osudu, biodostupnosti, účinkům a rizikům v půdě a vodě

Školitel: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Předběžné zadání:

Intenzivní používání pesticidů v zemědělství může představovat vážné hrozby pro ekosystémy a lidské zdraví. Jako možné řešení (snížení dávek pesticidů, vyšší a specifická účinnost na škůdce, nižší rizika ...) byly nedávno navrženy nové formulace pesticidů – nanopesticidy. Řeší problém nebo přidávají nové riziko spojené s nanočásticemi? Pro odpověď je potřeba znát jejich osud a účinky v životním prostředí, ale tato znalost zatím chybí. Nanocharakter také přináší metodologické výzvy: analytické postupy, nástroje pro biodostupnost, toxikologické biotesty a další metody musí být adaptovány, aby rozlišily chemii roztoku vs. částic, vázaný vs. volný pesticid, nanonosič s vs. bez pesticidu. Cílem práce bude spolu s optimalizací metod studovat chování několika nanopesticidů založených na organickém nosiči ve vodních a půdních matricích. Budou objasněny detailní mechanismy jejich osudu a biodostupnosti. Bude též zkoumána změna toxicity pesticidů způsobená jejich nanoformulací na necílové organismy. Cíle: 1) optimalizovat metody pro studium environmentálního osudu, biodostupnosti a toxicity nanopesticidů; 2) lépe porozumět faktorům a mechanismům chování a biodostupnosti nanopesticidů v půdě a vodě; 3) zhodnotit vliv nanoformulace na toxicitu a rizika pesticidů.

Intensive pesticide use in agriculture can pose a serious danger to the ecosystem and human health. Novel pesticide formulations, nanopesticides, have been developed recently as a possible solution (pesticide dosage reduction, higher and more specific efficacy for pests, lower risks, etc.). Will this nano-approach solve the problems with pesticides or will it add a new risk related to nanoparticles? To reply, fundamental knowledge concerning the environmental fate and effects of nanopesticides is needed, but still lacking. The nanocharacter also brings methodological challenges: analytical procedures, bioavailability tools, toxicity bioassays and other methods must be adapted to distinguish solute vs particle chemistry, bound vs free pesticides, and loaded vs free nanocarriers. The project aims to study the behaviour of selected organic-carrier-based nanopesticides in aquatic and soil matrices. Detailed mechanisms on their fate and bioavailability will be elucidated. Changes in pesticide toxicity caused by nanoformulation will be investigated on non-target organisms. Goals: 1) to optimize methods for research of nanopesticides' environmental fate, bioavailability and toxicity; 2) to increase understanding of factors and mechanisms of nanopesticides' behaviour and bioavailability in soil and water; 3) to evaluate impacts of nanoformulations on pesticide toxicity and risks.login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980544 od 2.8.2011