Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Transkulturní analýza „terorismu“

Školitel: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Oficiální zadání:
Terorismus představuje politicky a ideologicky motivované násilí zaměřené na jedince nebo sociální skupiny. Terorismus se stává sociokulturním fenoménem, pokud má násilný akt zaměřený na jednu osobu vliv a důsledky pro širší společenství nebo se nějaká forma přinucení týká větší skupiny osob. Terorismus jako násilný akt je třeba odlišit od teroru, který je možné vymezit jako stav, kdy se určitá skupina lidí snaží udržet u politické moci institucionalizovaným zastrašováním a násilím. Z hlediska ideových aspirací a obsahové orientace lze současný terorismus klasifikovat na tyto typy: 1. terorismus reaktivní, který se zformoval jako odpověď na politický teror praktikovaný reakčními politickými režimy; 2. terorismus národně nebo etnicky separatistický, který vyjadřuje nacionalistické aspirace; 3. terorismus ve jménu národně-osvobozeneckého hnutí; 4. terorismus ve jménu náboženské ideologie (například islámský); 5. terorismus anarchistický; 6. terorismus neofašistický. K nárůstu soudobého terorismu přispívá nejen mocenská politika ekonomicky a vojensky silných států, ale také narůstající střet různých civilizací a kultur (Východ versus Západ), ekonomická diferenciace světa (bohatý Sever versus chudý Jih) a politická revitalizace tradičních kultur. Na šíření terorismu v moderní společnosti má svůj podíl také nárůst „terorogenních faktorů“, které jsou důsledkem morálního a emotivního otupění způsobeného tím, že se dnes násilí šíří symbolicky prostředky masové kultury. Stále agresivnější a drastičtější obsahy šířené tiskem, filmem, rozhlasem, televizí a internetem vedou k brutalizaci soudobé světové kultury a vytvářejí psychosociální zázemí pro eskalaci agresivních forem prosazování různých politických a ideologických cílů. V současné době pojem terorismus označuje široký, proměnlivý a vnitřně rozrůzněný fenomén (či soubor fenoménů), který je předmětem společensko-vědního bádání (v antropologii, kriminologii, politologii, psychologii, sociologii), státně-administrativních aktivit i rozsáhlého mediálního zájmu. Antropologické, etnologické a archeologické výzkumy však prokázaly, že terorismus jako sociokulturní fenomén existoval už u jednoduchých kmenových společností. Cílem výzkumu bude analýza a vypracování typologie terorismu v diachronní linii (od pravěku do současnosti) z antropologického hlediska.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 978641 od 2.8.2011