Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky fyziky

Název práce: Alternativní učebnice pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění

Školitel: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Oficiální zadání:
Gymnaziální výuka fyziky se v současné době opírá o osmidílný učebnicový celek Fyzika pro gymnázia (Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus, Optika, Speciální teorie relativity, Fyzika Mikrosvěta, Astrofyzika). Jednotlivé díly jsou opakovaně vydávány s velmi malými úpravami, přičemž první vydání spadají do období začátku devadesátých let. Učebnice vznikly v podstatě přepisem svých předchůdkyň Fyzika I-IV z počátku let osmdesátých. Za deset, resp. dvacet let se ovšem podstatně změnila (snížila) hodinová dotace výuky fyziky na středních školách, a tedy nutně i celková koncepce výuky tohoto předmětu. V postrecenzích citovaných učebnic, publikovaných v časopisu Školská fyzika v roce 2000, poukazují autoři na celou řadu nedostatků obsahových. Alternativní učebnice v současné době, až na výjimky, neexistují.Vzniká tedy potřeba vytvořit alternativní učebnice, které se pokusí nedostatky současných učebnic odstranit a novou koncepcí reagovat i na změněné podmínky výuky fyziky.
Cílem práce je vytvořit koncepci alternativního souboru gymnaziálních učebnic fyziky, která bude respektovat současný stav ve výuce fyziky na gymnáziích, odstraní obsahové nedostatky učebnic současných, a především bude vycházet z požadavků připravovaných státních maturit. Podstatnou součástí práce je návrh prvního dílu alternativní učebnice - Mechanické kmitání a vlnění.
Práce je vhodná zejména pro uchazeče s alespoň roční učitelskou praxí na gymnáziu, není však vyloučena ani pro čerstvého absolventa.
Poznámka:
Seznam základní literatury:
[1] Fyzika pro gymnázia, osmidílný celek (všechna vydání jednotlivých dílů), Prometheus, Praha, 1993-2001.
[2] Haliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika (překlad z angl. originálu Fundamentals of Physics, 5. vyd., Wiley and Sons, 1997), Prometheus Praha a Vutium Brno, 2001.
[3] Postrecenze jednotlivých dílů učebnice [1]. Školská fyzika 2/2000 a 3/2000, PdF v Plzni a PřF MU v Brně, Brno, 2002.
[4] Kvasnica J. a kol.: Mechanika, Academia, Praha 1988.
[5] Kittel, Ch., Knight, W.D., Ruderman, M. A.: Berkeley Physics Course. Volume I. Mechanics. Mc Graw Hill , 1965.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980413 od 2.8.2011