Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Analýza kontaktů ve skupinách šimpanze bonobo (Pan paniscus) v podmínkách zoologických zahrad

Školitel: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.

Oficiální zadání:
V současné době je věnována značná pozornost analýze kontaktů u šimpanzů, jak u volně žijících tak i u šimpanzů chovaných v ZOO. Největší pozornost je věnována šimpanzům učenlivým, kteří jsou v ZOO chování často a jsou i dlouhodobě zkoumáni v divočině. Četné sociální kontakty jsou typické pro oba druhy, avšak jejich kvalita je u bonobů specifická. Převládá u nich sociosexuální chování a grooming je méně častý, u šimpanzů učenlivých je tomu naopak. Sociální kontakty jsou velmi důležité pro stanovení hierarchie, avšak u šimpanzů bonobo jsou jiné vztahy mezi samci a samicemi, a hierarchie se zjevně ustanovuje na základě jiných behaviorálních mechanismů. Cílem doktorské práce tedy bude podrobná analýza sociálních kontaktů a jejich vliv na ustanovování hierarchie a sociální dynamiky u bonobů žijících v podmínkách ZOO. Práce bude zaměřena na behaviorální analýzu kontaktů mezi jedinci ve skupinách bonobo v podmínkách zoologických zahrad v Evropě a USA a vliv na formování sociální struktury jednotlivých skupin. Bude prováděna standardní etologická analýza charakteru kontaktů (typ chování), charakteristika jedinců, vstupujících v kontakt, délka kontaktů, vliv příbuzenských vztahů na kontakty ve skupinách, vliv pohlaví jedinců. Vliv jednotlivých kontaktů na agonistické a herní chování. Vliv kontaktů na sociální strukturu ve skupině. Pozorování zvířat bude zaznamenáváno do protokolu pomocí metody Focal animal sampling a hodnocení bude prováděno programem Matman a dalšími statickými metodami používanými pro hodnocení chování. Velmi důležitou součástí disertace bude srovnávací analýza sociální kontaktů u obou druhů šimpanzů s cílem zjištění nakolik je sociosexuální chování analogické pro vytváření hierarchie a sociální dynamiku skupiny u obou druhů šimpanzů. Takováto analýza by mohla mít velký význam pro antropologii a lidskou etologii, protože by mohla odhalit některé obecné mechanismy ustavování hierarchie v lidských skupinách.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1038097 od 2.8.2011