Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Analýza saxonských zlomových systémů v jv. části české křídové pánve a v jejím okolí

Školitel: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Oficiální zadání:
Jihovýchodní okraj české křídové pánve a její podloží jsou postiženy celou řadou přesmykových zlomů, jejichž geometrie se mění s hloubkou. Tyto zlomy prokazatelně ovlivňují též geometrii stavby podložní a nadložní kry (rotace ker). Vzhledem k naklonění stavby a tím i různým hloubkovým řezům je možné sledovat změny geometrie těchto zlomů od podložního krystalinika do nadložních platformních sedimentů. Cílem práce bude zjistit geometrii uvedených zlomů, provést napjatostní analýzu a navrhnout mechanismus vzniku. Vedle klasických strukturně-geologických metod budou užity metody napjatostní analýzy a modelování, podle možností též studium fluidních inkluzí (výplně zlomových spár) apod. Zajištění – programové vybavení vytvořené na pracovišti, programovací moduly vlastněné pracovištěm, přístrojové vybavení ÚGV.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780174 od 2.8.2011