Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Anizotropie magnetické susceptibility a stavba hornin spodního paleozoika barrandienu

Školitel: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Předběžné zadání:

Cílem práce je získat soubor dat anizotropie magnetické susceptibility (AMS) ve vztahu k datům strukturněgologickým. Na základě toho vyhodnotit vzájemnou závislost obou souborů dat a charakterizovat primární stavby a deformační postižení hornin. V celé oblasti se nacházejí slabě deformované zkameněliny jako dobré indikátory geometrie deformace, avšak v různé míře četnosti. Lze předpokládat, že se pomocí AMS podaří určit nejen hlavní deformační směry, ale i odhadnout velikost deformace na základě AMS (tj. provést kalibraci AMS-geometrie deformace pro danou litologii).

Úkolem plošné zpracování minimálně jedné litologie (psamity/pelity/vulkanity) jednoho z útvarů (ordovik/kambrium).

Předpokládá se, že uchazeč aktivně zvládá základní strukturněgeologické metody, zejména metody orientační analýzy, a dále základní problematiku a metody studia AMS.


Literatura:
CHLUPÁČ, Ivo. Paleozoikum Barrandienu (kambrium - devon). Vyd. 1. Praha: Vydavatelství Českého geologického ústavu, 1992. 292 s. ISBN 80-7075-055-3.,
TARLING, D. H. a František HROUDA. The magnetic anisotropy of rocks. 1st ed. London: Chapman & Hall, 1993. xi, 217. ISBN 0412498804.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 778141 od 2.8.2011