Doktorské studium

Studijní obor Fyzika kondenzovaných látek

Název práce: Anomální rtg difrakce na samouspořádaných kvantových tečkách

Školitel: prof. RNDr. Václav Holý, CSc.

Oficiální zadání:
Struktura samouspořádaných polovodičových kvantových teček (rozměry, elastická deformace, chemické složení, popřípadě atomární uspořádání v náhodných slitinách) podstatnýchm způsobem ovlivňuje jejich optické a elektronické vlastnosti, důležité v technologických aplikacích. Jedinou nedestruktivní metodou studia struktury kvantových teček vnořených pod povrch vzorku je rtg rozptyl s vysokým rozlišením. Maloúhlý rozptyl sleduje morfologii kvantových teček, zatímco rtg difrakce je citlivá na elastická deformační pole. Lokální chemické složení kvantových teček lze studovat anomálním rozptylem rtg záření s energií poblíž absorpční hrany a metodou DAFS (diffraction x-ray spectroscopy). Obsahem práce je studium kvantových teček v různých systémech (Ge/Si, InAs/GaAs, InGaN/GaN) pomocí rozptylu synchrotronového záření. Naměřená data budou vyhodnocena srovnáním s teoretickými simulacemi. Cílem práce je přispět k nalezení nedestruktivní metody stanovení lokálního chemického složení v kvantových tečkách přímou metodou, tj. Bez srovnání se strukturním modelem. Práce je převážně experimentální povahy, vyžaduje však rozsáhlé numerické simulace deformačního pole a rtg rozptylu.
Literatura:
HOLÝ, Václav, Ullrich PIETSCH a Tilo BAUMBACH. High-Resolution X-Ray Scattering From Thin Films to Lateral Nanostructures. New York, Berlin, Heidelberg: Springer, 2004. 408 s. Advanced Texts in Physics. ISBN 0387400923.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 948820 od 2.8.2011