Doktorské studium

Studijní obor Mikrobiologie

Název práce: Bakteriální společenstva v jeskynním prostředí a souvisejících lokalitách

Školitel: doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

Předběžné zadání:
Cílem této doktorské práce bude popis a zhodnocení výskytu zdravotně významných čeledí, rodů a druhů bakterií ve vzorcích vod, půd a dalších matricích zajišťovaných v rámci projektu GAČR 16-13231S řešeném na Oddělení mikrobiologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno. Student bude provádět experimenty spojené s izolací a charakterizací DNA z dodaných směsných vzorků stěrů, pevného i tekutého materiálu z jeskyní Moravského krasu, Hranické propast, Zbrašovských aragonitových jeskyní. Bude studovat kvalitativní i kvantitativní zastoupení druhů rodu Mycobacterium metodami polymerázové řetězové reakce a sekvenování. Dále se bude rozhodujícím způsobem podílet na analýze sekvenačních dat získaných metodou „Next Generation Sequencing“ ze směsných vzorků. Rozhodující bude přínos studenta pro systematické hodnocení zastoupení druhů nejen bakterií, ale i zástupců Archae, případně eukaryotických mikroorganismů z pohledu mikrobiologa-systematika. Práce budou vykonány na Oddělení mikrobiologie, UEB, PřF MU.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980812 od 2.8.2011