Doktorské studium

Studijní obor Parazitologie

Název práce: Diverzita a evoluce hostitelsky specifických parazitů rodu Dactylogyrus u kaprovitých ryb rovníkové Afriky

Školitel: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.

Oficiální zadání:
Rod Dactylogyrus představuje vysoce diverzifikovanou skupinu monogeneí, která je charakteristická vysokou morfologickou variabilitou struktur příchytného aparátu a hostitelskou specificitou pro kaprovité ryby. I když podstatná část zástupců tohoto rodu je úzce spjatá pouze s jedním hostitelem, některé druhy vykazují specificitu pro kongenerické nebo intergenerické fylogeneticky příbuzné hostitele. Paraziti rodu Dactylogyrus stejně jako jejich hostitelé kaprovité ryby mají asijský původ a na africký kontinent se pravděpodobně dostali z oblasti Blízkého východu. Studium speciace zástupců tohoto rodu z oblasti Střední Evropy naznačuje, že procesy intrahostitelské duplikace a hostitelského přeskoku v oblastech s překrývající se ekologickou nikou kaprovitých ryb hrají zásadní roli v procesu diverzifikace těchto parazitů. Cílem dizertační práce bude popsat druhovou diverzitu rodu Dactylogyrus z kaprovitých ryb rovníkové Afriky, zejména v oblastech enormní druhové diverzity kaprovitých ryb (řeky Kongo a Niger a jejich přítoky). Dalších cílem bude fylogenetická rekonstrukce, analýzy možných koevolučních scénářů využitím kofylogenetických přístupů, analýzy ekologické niky parazitů rodu Dactylogyrus s cílem objasnění původu a biogeografické disperze daktylogyrů v rovníkové Africe jako i procesů speciace a diverzifikace v oblasti extrémní druhové diverzity jejich hostitelů. Součásti práce je terénní výjezd (výjezdy) do oblasti rovníkové Afriky.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 782015 od 2.8.2011