Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Důsledky centrozomálních abnormalit pro lidské embryonální kmenové buňky a buňky z nich diferencované.

Školitel: Mgr. Lukáš Čajánek, PhD.

Oficiální zadání:
Centrozom, tvořený párem centriol obklopených pericentriolárním materiálem, je hlavní organizátor mikrotubulů a tudíž se výrazně podílí na kontrole buněčného dělení, polarity a migrace. Deregulace počtu centrozomů a centriol je spojena s genomovou nestabilitou, mutace komponent centriol a cilií souvisí se vznikem řady chorob a vývojových vad. Do jaké míry a v jakém smyslu se komponenty centriol opravdu podílí na vzniku těchto onemocnění, stále zůstává poměrně velkou neznámou. Naše vlastní aktuální výsledky ukazují, že u embryonálních kmenových buněk centrozom není úplně nezbytný k tomu, aby se tyto buňky mohly dělit, je ovšem naprosto esenciální k udržení embryonálních kmenových buněk v nediferencovaném stavu, a to díky efektu na metabolismum některých klíčových proteinů jako např. Oct4 a Nanog. Hlavním předmětem práce na tomto projektu bude studium, do jaké míry je tento fenomén specifický pro dané buňky a proteiny a jakým způsobem je regulován. Základní přístupy budu založeny na kultivaci a diferenciaci embryonálních kmenových buněk, a jejich analýze celou řadou metod, od klasických molekulárně-biologických a biochemických přístupů (western blot, PCR), přes proteomiku, editaci genů pomocí CRISPR/Cas9, až k pokročilým mikroskopickým metodám.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981747 od 2.8.2011