Doktorské studium

Studijní obor Fyzika kondenzovaných látek

Název práce: Dynamická rtg difrakce na monokrystalech křemíku s mikrodefekty

Školitel: prof. RNDr. Václav Holý, CSc.

Oficiální zadání:
Mikrodefekty v křemíkových ingotech a deskách jsou stále předmětem intenzivního studia, zejména pro jejich využití v polovodičové technologii jako getrační centra v Si deskách. Přes nesporný pokrok ve výzkumu kinetiky nukleace a růstu defektů zbývá řada nezodpovězených otázek, týkajících se zejména interakce defektů s vakancemi a vlastními intersticiály v křemíkových deskách. Cílem dizertační práce je studium struktury mikrodefektů v Si ingotech a deskách připravených metodou Czochralského, jakož i kinetiky jejich růstu a nukleace během žíhání. Defekty budou zkoumány především metodou rtg difrakce s vysokým rozlišením, jako doplňkové budou použity optické metody a transmisní elektronová mikroskopie. V rámci dizertace bude rozpracována dynamická teorie rtg difrakce na krystalech s náhodně rozloženými defekty a budou použita na defekty v Si.
Práce je převážně experimentální povahy; rtg difrakce bude měřena v rtg laboratoři ÚFKL a na synchrotronu ESRF v Grenoblu. Práce bude vyžadovat numerická zpracování naměřených dat a simulace dynamické difrakce modelovými výpočty. Je vhodná pro studenta (studentku) s velmi dobrými znalostmi fyziky pevných látek a optiky, vyžaduje se dobrá znalost numerických metod a programování a ochota provádět dlouhodobé experimenty na synchrotronu.
Poznámka:
Seznam základní literatury:
U. Pietsch, V. Holý and T. Baumbach, High-Resolution X-Ray Scattering From Thin Films to Lateral Nanostructures, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York 2004.
Časopisecká literatura podle pokynů vedoucího práce


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981319 od 2.8.2011