Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Evoluční adaptace člověka v podmínkách moderní civilizace: morfologie, kognice a emocionalita

Školitel: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Předběžné zadání:
Fyzické podmínky (termoregulace, nutrice, mikrobiální patogeny) i sociální prostředí v dnešní civilizaci se v mnohém odlišují od podmínek, ve kterých se člověk vyvíjel (prostředí společností lovců-sběračů). Na jednu stranu představují v mnoha ohledech významné změny ve smyslu prodloužení a ulehčení života člověka, na straně druhé jsou podmínky života v naší civilizaci zdrojem zdravotní (biomechanických, metabolických, imunitních, psychických aj.) obtíží a onemocnění (obezita, agresivita, deprese aj.). Práce bude zaměřena na rozsáhlý přehled evolučních adaptací člověka po stránce tělesné, behaviorální, psychické a kognitivní jejich uplatnění v podmínkách moderní civilizace. Úkolem bude specifikovat nejdůležitější oblasti, ve kterých moderní podmínky nejvíce naše adaptace kompromitují, zvolit jednu z těchto dílčích oblastí a prostudovat ji dostupnými antropologickými metodami.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 809491 od 2.8.2011