Doktorské studium

Studijní obor Botanika

Název práce: Holocenní vývoj hřebenových holí v Západních Karpatech

Školitel: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Předběžné zadání:
Historie horských holí (pastvišť) ve střední Evropě je dosud nedořešenou a do značné míry kontroverzní otázkou. Tradiční paradigma české a slovenské archeologie, kvartérní paleoekologie a ochrany přírody dlouho předpokládalo jejich vznik až při středověké a spíše až novověké kolonizaci, s výjimkou extrémních stanovišť nejvyšších hor (Krkonoše, Jeseníky, Vysoké Tatry, Malá Fatra). Změny hranice lesa po většinu holocénu by tak způsobovalo jen měnící se klima. Novější data o půdních uhlících a archeologická i paleoekologická data z analogických oblastí temperátní Evropy ale naznačují, že i nižší horské hřebeny mohly po celý holocén uchovávat parkovou krajinu, ve které mohly přežívat některé světlomilné druhy, a že výraznější zásah člověka do tohoto ekosystému mohl nastat už v době železné nebo i dříve. V posledních letech byly podobné výsledky publikovány z Jeseníků a fragmentárně i z oblasti Martinských holí a jiných oblastí. Navržené téma představuje integraci a syntézu dosavadních paleoekologických poznatků (palynologie, pedoantrakologie, analýzy makrozbytků) a palynologický výzkum v dosud neprozkoumaných nebo málo prozkoumaných oblastech, podle dostupnosti materiálu (oblast Kubínské hole, Moravskoslezských Beskyd a podobně). V ideálním případě budou k výzkumu vybírány lokality, kde jsou k dispozici i jiné indikátory holocenního vývoje (půdní uhlíky, geomorfologická data, geochemické rekonstrukce klimatu), případně srovnávací profily mimo vlastní hřebeny. Data získaná vlastním výzkumem a data z literatury budou syntetizována na širším geografickém prostoru, zahrnujícím celé Západní Karpaty, případně celé Karpaty, včetně přilehlých území (východní Sudety). Kromě popsání geografických rozdílů ve vývoji horských holí povede syntéza i k rozklíčování vlivů klimatu a člověka na strukturu hřebenových holí a k lepšímu pochopení současného rozšíření a genetické struktury fytogeograficky významných horských rostlin.
Poznámka:
Potenciální školitelé: Michal Hájek nebo Petra Hájková (v případě schválení vědeckou radou)


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1038094 od 2.8.2011