Doktorské studium

Studijní obor Fyzika kondenzovaných látek

Název práce: Infračervená spektroskopie polovodičových nanostruktur

Školitel: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.

Oficiální zadání:
Infračervená spektroskopie (transmise, reflexe, elipsometrie) poskytuje cenné údaje o elektronové a vibrační struktuře krystalů a slitin. Velmi zajímavé efekty vznikají dopingem polovodivých materiálů, s podstatnými modifikacemi optické odezvy na infračervených frekvencích, především díky přítomnosti plasmatu volných nosičů náboje. Definované nehomogenity s nanometrovými rozměry (například rozvrstvení dopantů nebo střídání materiálů ve struktuře) vede zpravidla ke vzniku rezonancí v infračervené odezvě.
Práce bude zaměřena na infračervenou spektroskopii vybraných systémů na bázi křemíku, germania, případně sloučenin III-V. Jedním za studovaných systémů bude magnetický polovodič GaMnAs. Předpokládané těžiště je ve sledování odezvy plasmatu volných nosičů a ovlivnění mřížových vibrací v dopovaných materiálech. Práce je vhodná pro studenta/studentku se schopností dosáhnout dobrých znalostí fyziky pevných látek, fyziky polovodičů a optiky.


Infrared spectroscopy (transmission, reflection, ellipsometry) provides valuable information on electronic and vibronic structure of crystals and alloys. Very interesting phenomena occur due to the doping of semiconductor materials, related to substantial modifications of the optical response in infrared, mainly due to the presence of the free-carrier plasma. Well defined inhomogeneities on the nanometer scale (e.g., a stratification of the dopants and/or alternating materials in the nanostructure) produce usually sharp resonances in the infrared response.
The thesis will aim at infrared spectroscopy of selected systems, based on silicon, germanium, or III-V compounds. One of the systems to be studied is the magnetic semiconductor GaMnAs. The work will comprise the studies of free-carrier plasma and its influence on the lattice vibrations in doped materials. The subject is suitable for a student capable to reach a good knowledge of solid-state physics, semiconductor physics, and optics.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 948384 od 2.8.2011