Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Komparační analýza mezinárodního (amerického, anglického, francouzského, německého) pojmosloví celostní (biologicko-socio-kulturní) antropologie a z ní vyplývající návrh českého oborového pojmosloví

Školitel: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Oficiální zadání:
Světová i česká celostní antropologie (jako interdiscliplinární věda zkoumající biologické, sociální a kulturní struktury člověka i společnosti v celém kontinuu vývoje i možného budoucího směřování) prošla v posledních desetiletích četnými proměnami v pramenné základně, empirii, metodologii i teorii, které se kromě jiného projevují v redefinování důležitých pojmů nebo dokonce v definování pojmů nových (např. v oblastech antropologie sexuality a smrti, antropologie města, antropologie komunikace nebo filozofické antropologie). Pro další rozvíjení české antropologie je proto důležité podrobit české oborové pojmosloví: (a) komparační analýze s pojmoslovími antropologie těch jazykových oblastí, které představují určující trendy oboru, zejména tedy americké a anglické, ale i francouzské a německé; (b) zjistit tak shody a rozdíly mezi českým a mezinárodním pojmoslovím; (c) na tomto základě vytvořit heslář českého pojmosloví s cizojazyčnými ekvivalenty reflektující výsledky analýzy a zvyšující kompatibilitu s mezinárodním pojmoslovím. Zadání uvedená v bodech (a)–(c) jsou předmětem tohoto projektu; výsledky se uplatní ve vědě i ve výuce, ale i v praktické politice. Podrobná vstupní bibliografie bude součástí zadání. Poznámka k zadání: Výběr analyzovaných pojmů, jejich počet a jazyková oblast (anglická, francouzská, německá) budou stanoveny při konzultaci mezi školitelem a uchazečem.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980498 od 2.8.2011