Doktorské studium

Studijní obor Teoretická fyzika a astrofyzika

Název práce: Komplexní studium vybraných magnetických chemicky pekuliárních hvězd

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

Oficiální zadání:
Chemicky pekuliární hvězdy jsou specifickou skupinou hvězd horní části hlavní posloupnosti, které se od normálních hvězd své hmotnostní kategorie odlišují zejména chemickým složením svých povrchových vrstev. Tuto chemickou anomálií nejspíše způsobuje velice pomalá zářivá difúze, která je účinná jen ve velice klidných podpovrchových vrstvách pomalu rotujících hvězd. Ty CP hvězdy, u nichž navíc působí silné globální magnetické pole, jeví výrazné změny jasnosti, spektra a magnetického pole. Souvislosti mezi těmito změnami nejsou úplně pochopeny a objasněny, což je dáno mj. i tím, že jen velmi málo hvězd tohoto typu je prozkoumáno skutečně komplexně.
Cílem práce bude komplexní studium několika vybraných magnetických chemicky pekuliárních hvězd, které budou zkoumány všemi dostupnými pozorovacími metodami a postupy. Zpracování pozorovacích dat bude vedeno tradičními i moderními metodami zpracování, mimo jiné i metodou komponentové analýzy. Zájemce by měl umět programovat, měl by rovněž mít zkušenosti v získávání a zpracování astrofyzikálních pozorování.
Poznámka:
Seznam základní literatury:
[1] Jolliffe, I.T. 2002, Principial Component Analysis, Springer Verlag; 2nd edition
[2] Kippenhahn, R., Weigert, A., 1990, Stellar structure and evolution, Springer Verlag Berlin
[3] Meloun, M., Militký, J. 2004, Statistická analýza experimentálních dat, Academia, Praha
[4] Mikulášek Z., 2002, Proměnné hvězdy Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU v Brně, http://www.physics.muni.cz/~mikulas/ph.doc
[5] Mikulášek Z., Krtička J., 2007, Fyzika horkých hvězd, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU v Brně, http://www.physics.muni.cz/~mikulas/hh.pdf
[6] Krtička, J.; Mikulášek, Z.; Zverko, J.; Žižňovský, J.: The light variability of the helium strong star HD 37776 as a result of its inhomogeneous elemental surface distribution, 2007, Astronomy and Astrophysics 470, 1089-1098


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981335 od 2.8.2011