Doktorské studium

Studijní obor Ekologie

Název práce: Lesní taxocenózy drabčíkovitých: závislost na biotopu a porostním patře

Školitel: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.

Předběžné zadání:
Drabčíkovití (Staphylinidae) jsou brouci s velkým zastoupením v lesních ekosystémech, kde tvoří významnou složku epigeonu i vlastní půdní fauny, ale také saproxylického komplexu. Jedná se o skupinu velké rozmanitosti z hlediska morfologie i specializace na různé mikrohabitaty - díky tomu také se značným bioindikačním potenciálem. Vzhledem k relativně obtížné determinaci však bývají oproti jiným skupinám studováni poměrně zřídka a jejich bioindikační potenciál nebývá plně využit. I když byla v posledních letech věnována značná pozornost studiu saproxylických brouků, kteří mají velký ochranářský význam, drabčíkovití v těchto studiích byly často pomíjeni. Málo je také známo o výskytu naších druhů v korunovém patře lesů a obecně o jejich aktivitě v jednotlivých patrech porostu. Disertační práce má vyhodnotit taxoncenózy ("společenstva") drabčíků získaných odchytem do nárazových pastí v přírodě blízkých lesních porostech nížinných lesů jižní Moravy a horských jedlobučin Beskyd. Sběr materiálu již proběhl a tento je k dispozici převážně v lihu. Pro jednotlivé lokality jsou také dispozici určité údaje o relevantních proměnných prostředí. Základem práce tedy bude determinace a statistické vyhodnocení materiálu včetně vlivu ekologických faktorů. Určitá zkušenost s determinací brouků, nelépe drabčíků, i se statistickým vyhodnocováním ekologických dat je podmínkou pro úspěšné zvládnutí práce.
Poznámka:
Zájemce nechť kontaktuje případného vedoucího práce za účelem získání bližších informací a další domluvy.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 928895 od 2.8.2011