Doktorské studium

Studijní obor Anatomie a fyziologie rostlin

Název práce: Moderní biofyzikální metody ve studiu fotosyntézy poikilohydrických organismů

Školitel: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Předběžné zadání:
Doktorská disertační práce bude zaměřena na aplikaci fluorometrických, spektrofotometrických a dalších biofyzikálních metod ve studiu fotosyntézy polárních autotrofních organismů (mechů, lišejníků, řas a sinic). Cílem doktorské disertační práce je kvantifikovat odezvu fotosyntetického aparátu modelových druhů poikilohydrických autotrofních organismů na stresové faktory prostředí, a to pomocí řízených laboratorních experimentů. Předpokládáme experimentální práci zaměřenou na studium fotoinhibice fotosyntézy modelových druhů. Fotoinhibice bude navozena v laboratorním prostředí pomocí zdrojů fotosynteticky aktivního, ultrafialového a dalších spektrálně vymezených zdrojů záření. Alternativně je možné kombinovat výše uvedený radiační stres s dalším doplňkovým (spolupůsobícím) stresovým faktorem. Celkově bude posuzován vliv stresových faktorů na stabilitu fotosyntézy, fotosyntetických pigmentů a vybraných biochemických markerů stresu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1000138 od 2.8.2011