Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Molekulární mechanismy imunitní odpovědi rostlin

Školitel:

Oficiální zadání:
Každoročně je velká část světové produkce úrody zničena díky napadení houbami, omycetami, bakteriemi, hmyzem anebo hlísticemi. V rámci dnešní zemědělské praxe je použití pesticidů metodou první volby, avšak poslední dobou se dostávají stále více do popředí nové přístupy ochrany rostlin vycházející z použití tzv. molekulárních vzorů mikrobů (MAMP) nebo chemických látek schopných navodit stav zvýšené obranyschopnost rostlin. V poslední době se nejvíce pozornosti věnovalo charakterizaci změn provázejících posílení obranyschopnosti především na rostlině Arabidopsis thaliana. Hlavním cílem navrhovaného tématu je detailněji popsat mechanismy účastnící se navození zvýšené obranyschopnosti rajčete a řepky jako modelových rostlin hospodářského významu. Pro vlastní studium bude použita beta-aminomáselná kyselina, která má velký potenciál pro praktické využití ve zvýšení obranyschopnosti rostlin, a elicitiny, jako proteiny sekretované oomycetami indukující systémovou rezistenci na rostlinách. Pro získání celkového obrazu procesů účastnících se zvýšení obranyschopnosti rostlin rajčete a řepky bude použita kombinace transkriptomického, proteomického a metabolomického přístupu. Po aplikaci jednotlivých induktorů budou konkrétně sledovány změny v proteomu plasmatické membrány na suspenzních kulturách, dále poté změny v transkriptomu a fosfoproteomu pomocí LC-MS/MS přístupu na listech a v neposlední řadě budou sledovány komplexní změny v hladinách signálních molekul, sekundárních metabolitů a aminokyselin. Experimentální část práce bude prováděna jednak na ústavu Biochemie a poté ve formě krátkodobých pobytů v rámci spolupráce se zahraničními pracovišti ve Francii a Holandsku.
Poznámka:
Budoucí školitel: Mgr. Jan Lochman, Ph.D.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780676 od 2.8.2011