Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Molekulární podstata Alzheimerovy choroby

Školitel: doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Oficiální zadání:
V rámci disertační práce budou sledováni a vyšetřováni pacienti Alzheimerovou poruchou s cílem zjistit, které DNA polymorfizmy a jejich interakce zvyšují riziko Alzheimerovy choroby a které polymorfizmy souvisejí s anamnestickými, klinickými nebo epidemiologickými daty. Doktorand se bude v rámci své disertační práce podílet na náboru osob, bude v rámci své práce izolovat DNA ze vzorků pacientů a kontrolních osob. Pro genotypizace několika set probandů bude použita metoda NGS sekvenování a kapilárního sekvenování. Výsledná data budou statisticky analyzována a budou začleněna do stávajícího modelu patogeneze Alzheimerovy choroby.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 781832 od 2.8.2011