Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Petrogeneze miocenních subvulkanitů z okolí Uherského Brodu z pohledu radiogenních izotopů Sr, Nd a Pb

Školitel: doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Oficiální zadání:
Miocenní subvulkanity z okolí Uherského Brodu představují pozoruhodnou asociaci mělce podpovrchových intruzivních hornin, které kompozičně stojí na pomezí mezi slovenskými neovulkanity a neovulkanity Českého masivu. I když jsou tyto horniny díky svému přechodnému postavení předmětem intenzivního zájmu domácích i zahraničních badatelů (např. Nejbert et al. 2012, Hrouda et al. 2015), jejich komplexní charakteristika z pohledu radiogenních izotopů Sr, Nd a Pb nebyla zatím provedena. Nelze je v tomto ohledu srovnat s ostatními neovulkanity sousedních regionálně geologických oblastí, ani zařadit do kontextu vývoje jednotlivých rezervoárů radiogenních prvků v rámci Vnějších Západních Karpat. Podstatou navrhované doktorské práce bude provedení geochemické a Sr, Nd, Pb izotopové charakteristiky předmětných neovulkanitů. Geochemické charakteristice bude předcházet podrobná petrografie jednotlivých vzorků, aby nedošlo k případné desinterpretaci zjištěných dat. Primárně budou studovány vzorky z lokalit, které jsou aktuálně dobře dostupné v terénu. Jedná se o lokality Bánov, Bučník, Bystřice pod Lopeníkem, Komňa, Nezdenice, Starý Hrozenkov a Ordějov. Analytické práce budou provedeny pod vedením školitele v izotopové laboratoři Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze a v izotopové laboratoři v Mnichově (Department für Geo- und Umweltwissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universität). Finanční výdaje budou hrazeny především z projektu Národního programu udržitelnosti I (LO1408). Konzultantem práce bude doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 781746 od 2.8.2011