Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Petrografické studium metabazitů silezika a lugika jako potenciálních surovin BI v neolitu střední Evropy

Školitel: Mgr. Petr Gadas, Ph.D.

Oficiální zadání:
Surovinové spektrum broušených kamenných artefaktů neolitu a eneolitu střední Evropy zahrnuje širokou škálu magmatických, metamorfovaných a výrazně méně také sedimentárních hornin. V souboru hornin metamorfovaných zde značnou část zaujímají zejména různé typy metabazitů zejména pro své vhodné reologické vlastnosti (břidličnatá stavba, mechanická odolnost apod.) a také pro svůj relativně hojný výskyt v různých geologických jednotkách českého masivu. Ten se jeví být z pohledu kvality a kvantity metabazitových surovin broušené kamenné industrie (BI) jednou z nejvýznamnějších oblastí celé Evropy, enormní je zastoupení především metabazitů typu Pojizeří a metabazitů typu Želešice. V souborech BI neolitu a eneolitu střední Evropy se však poměrně hojně objevují i další typy metabazitů, jejichž zdrojové oblasti nejsou doposud až na malé výjimky spolehlivě určeny a lze předpokládat, že nemalou část zde budou tvořit zdroje těchto hornin v oblasti silezika a lugika. Hlavním úkolem uchazeče bude sestavit co nejširší databázi potenciálních zdrojů metabazitů z těchto regionů hlavně na základě petrografického studia a vybraných fyzikálních vlastností tak, aby se tato databáze mohla stát cenným zdrojem informací především pro odbornou archeologickou obec s využitím zejména nedestruktivních nebo semidestruktivních metod. Významnou roli při studiu bude hrát terénní rekognoskace spojená s odběrem horninových vzorků a dále jejich laboratorní výzkum (optická mikroskopie, RTG-difrakce, XRF, EMPA, SEM-WD, magnetická susceptibilita, měření hustoty apod.). Nedílnou součástí bude rovněž rešerše dosavadních výzkumů těchto hornin a případné srovnání vlastních výsledků s analýzami BI ze srovnatelných surovin, tj. různých typů mezabazitů kromě metabazitů typu Pojizeří a Želešice. Studium bude financováno z prostředků specifického výzkumu školitele a v dalším roce bude požádáno o stipendium prostřednictvím JCMM a grant v rámci interního projektu specifického výzkumu GA MU.
Literatura:
PŘICHYSTAL, A. Suroviny kamenných artefaktů z hrobu se šňůrovou keramikou v Blatci (okr. Olomouc)v celomoravském kontextu. Pravěk NŘ, Brno: Ústav archeologické památkové péče, Brno, 1998, roč. 7, -, s. 233-235., PŘICHYSTAL, A. a P. NOVOTNÝ. Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, Brno: MU a ČGÚ Brno, 1999, VI., -, s. 121-125. ISSN 1212-6209., PŘICHYSTAL, A. Potential stone raw materials in the Paleolithic of Lower Austria. In Paläolithforschung in Österreich. Wien: Prähistorische Kommission österr. Akad. d. Wiss., 1999. s. 12-13., PŘICHYSTAL, A. Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky. In Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, sborník abstraktů (Přikryl R., Pertold Z. eds.). Praha: ÚGMNZ PřF UK, 2002. s. 103-104., PŘICHYSTAL, A. Petrografický výzkum broušené a ostatní kamenné industrie z vedrovických pohřebišť. In V. Podborský a kol., Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. Brno: FF MU, 2002. s. 211-215. ISBN 80-210-2933-1., PŘICHYSTAL, A. A discovery of Neolitic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (northern Bohemia). In Sborník abstraktů Kvartér 2002. Brno: Katedra geologie a paleontologie PřF MU, 2002. s. 12-14., PŘICHYSTAL, A. Neolitické-eneolitické broušené artefakty v České republice z hlediska kamenných surovin. Pravěk, nová řada, Brno: ÚAPP, 2001, roč. 10/2000, č. 1, s. 41-70.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 779683 od 2.8.2011