Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Porozumění úlohy Trop-2 v plasticitě a diseminaci nádorových buněk

Školitel: Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Předběžné zadání:
Rozsev nádorových buněk do vzdálených orgánů představuje významnou výzvu pro biomedicínský výzkum. Schopnost adaptace nádorových buněk na permanentně se měnící mikroprostředí je považována za klíčový předpoklad pro jejich přežití a růst. Transmembránový glykoprotein Trop-2 je pravděpodobně jednou z molekul propojujících plasticitu nádorových buněk, jejich schopnost diseminovat a adaptovat se na faktory mikroprostředí. Tato molekula je často spojována s regulací buněčné proliferace, přežívání, tumorigenicity a nádorové progrese. Tyto vlastnosti nicméně závisí na konkrétním biologickém kontextu. Znalosti o úloze Trop-2 v procesu metastázování zůstávají stále neúplné. V tomto projektu se budeme zabývat molekulárními základy exprese a funkce Trop-2 v kontextu plasticity nádorových buněk, jejich rozsevu a vlivu nádorového/metastatického mikroprostředí. Očekáváme, že náš výzkum odhalí úlohu Trop-2 ve vícekrokovém procesu rozsevu nádorových buněk a přinese nové poznatky pro objasnění funkce tohoto atraktivního cíle pro léčbu solidních nádorů. Cíle projektu Objasnit roli Trop-2 v EMT a procesu diseminace nádorových buněk, určit mechanismus suprese transkripce genu pro Trop-2 během EMT, charakterizovat plasticitu fenotypu Trop-2 v odpovědi na specifické komponenty nádorového/metastatického mikroprostředí.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 978375 od 2.8.2011