Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky fyziky

Název práce: Povrchové napětí ve vědě, technice, přírodě a škole

Školitel: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.

Oficiální zadání:
Povrchové napětí kapalin a povrchová energie pevných látek jsou veličiny, s nimiž se setkáváme doslova na každém kroku. Hrají velkou roli v přírodě, jsou základem celých vědních oblastí (zejména v chemii a biologii) a mají bohaté využití v praxi. Přesto zejména učebnice fyziky se tomuto tématu příliš nevěnují. Disertant se podrobně seznámí s teorií vzniku povrchového napětí a poté se může podle vlastního uvážení věnovat například vytvoření alternativního textu, využitelného na ZŠ nebo SŠ, vytvoření souboru demonstračních pokusů z dané oblasti, apod.
Literatura:
ATKINS, P. W. Physical chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 1994. 1031 s. ISBN 0192690426., MOORE, Walter J. Fyzikální chemie. 2. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1981. 974 s.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 976285 od 2.8.2011