Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Preklinická analýza nových kandidátních látek pro léčbu chronické lymfocytární leukémie

Školitel: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Oficiální zadání:
Chronická lymfocytární leukémie (CLL) se vyznačuje hromaděním nefunkčních nádorových monoklonálních B lymfocytů v krvi a jejich migrací do lymfatických uzlin, jater, sleziny a kostní dřeně. Agrese nemoci pak závisí na interakci těchto nefunkčních buněk se svým mikroprostředím. Tato interakce pak vede k nekontrolovatelnému dělení nádorových buněk. Existují signální dráhy, které regulují odezvu lymfocytů na vnější podněty, a která je zodpovědná právě za rozvoj agresivity CLL. Klíčovou součástí této dráhy v kontextu CLL je enzym CK1. V současné době je řešitelským týmem vytipováno několik strukturně nepříbuzných inhibitorů, které jsou schopny účinně zabránit migraci leukemických buněk do lymfatických orgánů a tím zamezit narušení funkčnosti těchto orgánů a rozvoji CLL. Hlavním cílem dizertační práce bude preklinické ověření účinku strukturně odlišných chemických inhibitorů pro inhibici enzymu kaseinkináza 1 (CK1) pro využití v léčbě CLL.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981629 od 2.8.2011