Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Příprava a charakterizace nanočástic povrchově modifikovaných sacharidy, polysacharidy, peptidy a ligandy na bázi monoklonálních protilátek

Školitel:

Oficiální zadání:
Práce je zaměřena na přípravu nanočástic s povrchem modifikovaným různými ligandy a biopolymery (např. kys. hyaluronová, manan, RGD peptidy, anti-CD44E) a studium jejich interakce s nádorovými buňkami a buňkami imunitního systému v modelech in vitro pomocí AFM a konfokální mikroskopie. Připravené povrchově modifikované nanočástice budou testovány na cílení k tkáním (tkáňová a orgánová distribuce, cílení k nádorům) na modelech in vivo (metoda počítačové mikrotomografie, metoda celotělního fluorescenčního zobrazování, histologie). Při své práci student zvládne také fyzikálně-chemické metody charakterizace nanočástic (dynamický rozptyl světla, elektronová mikroskopie, FFF (field flow frakcionace) a NTA (nanoparticle tracking analysis).
Poznámka:
Budoucí školitel: Mgr. Lubomír Procházka, Ph.D. (prochazka@vri.cz; Tel: 777 085 443) Garant: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (turanek@vri.cz; tel: 732813577);


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 884557 od 2.8.2011