Doktorské studium

Studijní obor Botanika

Název práce: Prostorově variabilní druhová bohatost západokarpatských luk: co předurčuje rozmístění druhově bohatých míst?

Školitel: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Předběžné zadání:
Recentní metaanalýzy potvrdily výskyt unikátně druhově bohatých luk v oblasti Západních Karpat a akcelerovaly výzkum lokálních i historických faktorů, které tuto mimořádnost možná předurčují. Pozornost však byla dosud zaměřena převážně na oblast jihozápadní části Bílých Karpat, kde byly zaznamenány „rekordní plochy“, a její srovnání se suchými trávníky okolních území. Menší pozornost byla věnována ostatním územím západních Karpat, zejména těm s výskytem mezičtějších typů druhově bohatých luk. Málo se také ví o prostorové distribuci druhově bohatých míst. Jak variabilní je lokální druhová densita v rámci jednoho vegetačního typu na jedné lokalitě? Ovlivňují ji lokální faktory? Jaké? Hraje roli ekotonový efekt, jak by bylo možné usuzovat z mozaikovitosti krajin, v nichž se druhově bohaté plochy vyskytují? Jak se podílejí na velké druhové bohatosti specialisté, generalisté a druhy s různými areály? Mají druhy na extrémně bohatých plochách signifikantně diverzifikované niky? Dosavadní studie na toto téma (Klimeš 1997: Sborn. Př. Kl. Uh. Hradiště) pracovala s omezeným počtem opakování a měřených faktorů na jedné lokalitě a byla zaměřena spíše na testování vlivu expanzivní dominanty. Práce by zahrnovala výzkum vztahů mezi diverzitou vegetace a lokálními podmínkami na úrovni vybraných oblastí Západních Karpat se známým nebo předpokládaným výskytem extrémně druhově bohatých ploch, jakož i detailní analýzu prostorové distribuce diverzity na vybraných lokalitách se zahrnutím faktorů prostředí (chemismus půdy, vzdálenost od soliterních stromů a lesíků apod.). Vyžaduje dobrou znalost flóry karpatských luk a předchozí zkušenosti z vlastních vegetačně-ekologických studií a mimořádné statisticko-analytické schopnosti.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1000331 od 2.8.2011