Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Strukturální lokalizace kanabinoidních receptorů a jejich úloha v endogenním kanabinoidním systému po indukci neuropatické bolesti

Školitel: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

Předběžné zadání:
Léčba neuropatické bolesti představuje významný medicínský problém vzhledem k dosud málo známým buněčným a molekulárním mechanizmům jejího vzniku. Na zvířecích experimentálních modelech lze vyvolat mechanoalodynii a termální hyperalgézii, které odpovídají stavům neuropatické bolesti u člověka. Současně tyto modely umožňují studovat buněčné a molekulární změny, které nastávají v kritických strukturách nervové soustavy. Téma zahrnuje studium exprese kanabinoidních receptorů CB1 a CB2 ve strukturách nervové soustavy experimentálních modelů neuropatické bolesti metodami imunohistochemické detekce (in situ proteomika). Výsledky by měly výrazným způsobem přispět k pochopení účasti endogenního kanabinoidního systému v kontrole a modulaci indukce neuropatické bolesti. Uchazeč pro zpracování tématu by měl prokázat dobrou znalost angličtiny, entuziasmus pro vědeckou práci v laboratoři, práci s PC, s mikroskopem a s experimentálními zvířaty. A treatment of neuropathic pain is serious medical problem with regard to little knowledge about cellular and molecular mechanisms of its origin. It is possible to induce mechanoallodynia and thermal hyperalgesia in animal experimental models that matched to cases of neuropathic pain in human. Simultaneously, the experimental models admit to study the cellular and molecular changes occurring in critical structures of the nervous system. The theme includes a study of the expression of CB1 and CB2 cannabinoid receptors in the nervous system structures of rat experimental models of neuropathic pain by means of immunohistochemical methods (in situ proteomic). The results should distinctively contribute to better understanding of a role of endogenous cannabinoid system in control and modulation of neuropathic pain induction. Requirements: good English, talent and enthusiasm for research work in laboratory, work with microscope and PC, and experimental animals.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980499 od 2.8.2011