Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Studium termické stability a povrchových dějů na nanočásticích slitin

Školitel: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

Předběžné zadání:
Nanočástice slitin různých kovů jsou perspektivními materiály v mnoha průmyslových oblastech. Jednou z vlastností nanoobjektů odlišnou od objemových materiálů je snížení bodu tání. Nanočástice jsou však většinou povrchově reaktivní, což negativně ovlivňuje jejich stabilitu a tím ztěžuje jejich studium a také použití v praxi. Je proto nutné volit jejich přípravu tak, aby byly částice chráněny povrchovou vrstvou, znemožňující jejich zpětné spojování. Často se jedná o organické látky z jejich syntézy. Cílem práce je studium povrchových jevů na nanočásticích vybraných kovových soustav od jejich přípravy v prostředí různých organických rozpouštědel až po jejich koagulaci během tepelného zpracování. V práci budou pro studium použity metody termické analýzy (TA) a Knudsenova efúzní hmotnostní spektrometrie (KEMS). Výsledky měření budou doplněny výpočty fázových diagramů studovaných kovových soustav na makro- a nano-úrovni semiempirickou metodou CALPHAD.
Literatura:
SOPOUŠEK, Jiří, Jiří PINKAS, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK, Vít VYKOUKAL, David ŠKODA, Aleš STÝSKALÍK, Ondřej ZOBAČ, Jan VŘEŠŤÁL, Aleš HRDLIČKA a Jan ŠIMBERA. Ag-Cu Colloid Synthesis: Bimetallic Nanoparticle Characterisation and Thermal Treatment. Journal of Nanomaterials, USA: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "Art. ID 638964", s. 1-13. ISSN 1687-4110. doi:10.1155/2014/638964.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 976297 od 2.8.2011