Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Tepelná přeměna organické hmoty miocénu karpatské předhlubně

Školitel: Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Oficiální zadání:
Hlavním cílem práce je získat nové údaje o stupni tepelné přeměny miocenních sedimentů karpatské předhlubně. V současné době neexistuje ucelená studie, která by se této problematice věnovala. Pro zhodnocení zralosti bude použita metoda odraznosti vitrinitu a integrovaného modelování vývoje sedimentárních pánví. Z celé oblasti jsou k dispozici ložiskové vrty (oblast Ždánice, Mušov), které mají dostatek horninové materiálu pro studium. Dřívější studie prokázala přítomnost dostatečného množství měřitelné organické hmoty terestrického původu. Přístrojové zajištění: softwarové vybavení Ústavu geologických věd PřF MU Brno, platná smlouva s firmou Schlumberger o bezplatném poskytnutí softwaru na řešení studentských projektů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 781274 od 2.8.2011