Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Název práce: Vliv hydroklimatických změn na rychlost fluviálních procesů /např. v povodí Moravy/

Školitel:

Předběžné zadání:
1) Pokúsime sa určiť závislosť rýchlosti sedimentácie od času a polohy v zaškrtenom ramene na základe výsledkov modelovania vo fyzikálnom modeli ramena Moravy (Le Coz, Michalková et al. 2010) a iných publikovaných dát. 2) Monitoring akumulácie materiálu v dvoch zaškrtených ramenách na rieke Morave (jedno z roku 2005, druhé tesne po zaškrtení). Presné geodetické zameranie ramien bude nasledované v polročnom intervale snímkovaním územia pomocou diaľkovo ovládaného lietadla „Pixy“, ako aj geofyzikálnym profilovaním (kombináciou metód ERT a GPR). 3) Na základe údajov o vodných stavoch a prietokoch (SHMÚ, ČHMÚ) budeme pomocou hydrologického 1-D modelu simulovať výšku hladiny v jednotlivých profiloch a tangenciálne napätie (tractive force) pôsobiace na podložie. Následne analyzujeme závislosť medzi napätím a rýchlosťou sedimentácie. 4) Pomocou vyššie uvedených dát definujeme mieru vplyvu hydroklimatických zmien na vývoj sedimentácie v zaškrtených ramenách.
Poznámka:
Školitelka Mgr. Monika Šulc, Ph.D., musí být schválena VR fakulty.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780742 od 2.8.2011