Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Vysoká susceptibilita a zvýšená radioaktivita granitů východní části brněnského masivů - důsledek magmatického vývoje nebo postmagmatických změn.

Školitel: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Oficiální zadání:
Doktorand naváže na svoji diplomovou práci ve které rozlišil dva typy grafitických hornin. Typ 1 charakteristický zvýšenou magnetickou susceptibilitou nižšími koncentracemi radioaktivních prvků a typ 2 s vyšší radioaktivitou a nižší susceptibilitou. V disertační práci objasní genetickou podstatu tohoto jevu - zda se jedná o jeden typ a tyto rozdíly jsou způsobeny post-magmatickými procesy, zda jde o dva primárně odlišné horninové typy či zda jsou tyto rozdíly způsobeny frakcionací jednoho typu magmatu. Metody použité v práci diplomové rozšíří zejména o tato další studia: - analýzy většího množství vzorků s pomocí roentgenové fluorescence s cílem zjistit potenciální variace důležitých petrogenetických prvků (LILE, HFS) v obou studovaných typech. - Analýza mapových geofyzikálních podkladů a jejich verifikace měřeními laboratorními - analýza akcesorických minerálů, které jsou odpovědné za zvýšenou magnetickou susceptibilitu (magnetit, popř ilmenit) a zvýšenou radioaktivitu (zirkon, titanit, apatit). Zaměří se jak na složení primárních minerálů, tak i jejich sekundární přeměny (martitizace magnetitu, přeměna ilmenitu na titanit)v kontextu post magmatických přeměn celé horniny. Souhrnné výsledky svého studia bude publikovat v časopise s IF.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 781279 od 2.8.2011