Doktorské studium

Studijní obor Anatomie a fyziologie rostlin

Název práce: Využití kinetik fluorescence chlorofylu k detekci nízkoteplotního stresu

Školitel: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Oficiální zadání:
Cílem rešeršní a experimentální práce je zjištění senzitivity parametrů odvozených z kinetik fluorescence chlorofylu pro detekci negativních změn způsobených u modelových autotrofních organismů, respektive jejich fotosyntetickém aparátu, stresem nízkou teplotou. Metodickým základem bude využití tradičních technik rychlých (OJIP) a pomalých (Kautského kinetika s analýzou zhášecích mechanismů) testovaných na rostlinném materiálu ovlivněného klesající teplotou (teplotní křivky). Doplňkově budou pro detekci účinků nízkoteplotního stresu využity i modifikované či nové metody vyvinuté v Laboratoři fotosyntetických procesů (Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, ÚEB, PřF MU). Bude testováno široké spektrum autotrofních organismů, zejména zástupci řas, sinic, lišejníků, mechů, vyšších sotlin s různým typem metabolismu uhlíku (C3, C4, CAM). Výstupem experimentílní práce bude zjištění několika parametrů, vhodných pro posouzení senzitivity/rezistence fotosyntetického aparátu autotrofních organismů vůči nízkoteplotnímu stresu.
Literatura:
Photosynthesis research protocols. Edited by Robert Carpentier. Totowa, N.J.: Humana Press, 2004. xiii, 344. ISBN 1588292320.,
Plant abiotic stress. Edited by Matthew A. Jenks - Paul M. Hasegawa. Second edition. 1 online r. ISBN 9781118764336.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979999 od 2.8.2011