Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Název práce: Využití larev Hermetia illucens na zpracování odpadu

Školitel:

Předběžné zadání:

Larvy mouchy bráněnky (Hermetia illucens, Black soldier fly) jsou využitelné pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Tato biotechnologie skrývá veliký potenciál jak pro přípravu biomasy, tak redukci toxicity odpadu. Cílem práce je vyvinout a optimalizovat technologie využívající bráněnku pro velkoobjemové, plně automatizované zpracování rozložitelného odpadu. Aplikační část práce je umožněna nově navázanou spoluprací s průmyslovými partnery. Součástí realizace bude měření kontaminace a toxicity vstupních materiálů a výsledného produktu, měření kontaminace larev, kukel, svleků a dospělců a optimalizace celého biotechnologického procesu (maximální tur-over materiálu, maximální výnos biomasy bráněnek, minimální či naopak maximální přestup kontaminantů do bráněnky ...).

Hermetia illucens, Black soldier fly larvae are useful for processing biodegradable waste. This biotechnology has great potential for both the preparation of biomass and the reduction of waste toxicity. The aim of the thesis is to develop and optimize the technologies used for the high-volume, fully automated processing of decomposable waste. The application part of the thesis is facilitated by newly established cooperation with industrial partners. The part of the realization will be the measurement of contamination and toxicity of the input materials and the final product, measurement of contamination of larvae, pupae, sloughts and adults and optimization of the whole biotechnological process (maximum material flow, maximum biomass yield of larvae, minimum or maximum transfer of contaminants to the larvae... ).


Poznámka:
The supervisor will be dr. Jana Vašíčková


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979451 od 2.8.2011