Doktorské studium

Stipendia v rámci PřF MU


Studenti v prezenční formě studia pobírají měsíčně stipendium na podporu studia v doktorském programu (viz Stipendijní řád Masarykovy univerzity). Výše stipendia činí 7300 Kč (částku stanovuje každoročně kolegium děkana dle směrnic MŠMT), částka je začátkem každého měsíce zasílána bezhotovostním převodem na účet studentů vložený v ISu.

Mimořádně mohou být studenti odměněni stipendiem za významný výsledek výzkumné nebo vývojové činnosti, za vynikající disertační práci či publikaci, za významnou reprezentaci fakulty. Tato stipendia jsou navrhována školitelem, ředitelem výzkumného ústavu nebo děkanem fakulty.

Rozhodnutí o přiznání stipendia jsou studentům doručována prostřednictvím elektronické pošty na jejich e-mailovou adresu v ISu. Aby bylo jasné, že rozhodnutí bylo studentu skutečně doručeno, zašle zpět zprávu potvrzující jeho převzetí. Bez této zprávy není možné stipendium vyplatit. Pokud tedy student toto převzetí nepotvrdí, musí se osobně dostavit na příslušné oddělení děkanátu a převzít si potvrzení v listinné podobě.

Stipendium může být vyplaceno až po okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí. Podle vysokoškolského zákona má student právo požádat o přezkoumání rozhodnutí o vydání stipendia a to do 30 dnů od jeho doručení. Rozhodnutí nabývá právní moci až po uplynutí této lhůty. Student tedy může celý proces výplaty stipendia urychlit svým prohlášením, že se vzdává práva na přezkoumání rozhodnutí. Toto prohlášení je součástí potvrzení o převzetí rozhodnutí, které student zasílá zpět fakultě.

Rozhodnutí v listinné podobě bude studentovi na požádání vydáno na děkanátu fakulty.

Pro více informací kontaktujte:

Iva Klímová
tel.: 549 49 7277


Další možnosti k získání stipendia ze zdrojů mimo MU


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 11634 od 19.1.2012