Doktorské studium

Studijní obor Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie

Název práce: Studium nanočástic kovů a jejich slitin prostřednictvím Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie

Školitel: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

Oficiální zadání:
Nanočástice kovů a jejich slitin jsou perspektivními materiály v mnoha průmyslových oblastech jako je například vývoj pájkových materiálů pro pájení za vyšších teplot. Jednou z vlastnosti nanoobjektů, která je odlišná od klasických objemových materiálů, je snížení jejich bodu tání a to z důvodu nezanedbatelného příspěvku povrchové energie oproti objemovým materiálům. Tato skutečnost vede při vývoji materiálů na bázi nanočástic k úspoře energie a tím také k šetrnějšímu přístupu k životnému prostředí. Problémem nanočástic je však jejich velká povrchová reaktivita, která negativně ovlivňuje jejich stabilitu a tím ztěžuje jejich studium. Je proto nutné volit jejich přípravu tak, aby byly částice chráněny povrchovou vrstvou, znemožňující jejich zpětné spojování. Cílem práce je studium povrchových jevů vedoucí k pochopení stability a chování nanočástic kovů a jejich slitin od jejich přípravy v prostředí různých organických rozpouštědel až po jejich koagulaci během tepelného zpracování. V práci budou pro studium těchto jevů použity metody termické analýzy (TA) a Knudsenova efúzní hmotnostní spektrometrie (KEMS), která je schopna poskytnout údaje o tenzi par kovů studovaných soustav a údaje vedoucí k identifikaci a monitorování organických látek, tvořících na nanočásticích ochrannou vrstvu. Obě techniky budou prováděny přístrojem Netzsch STA 409 CD/3/403/5/G, který je speciálně upraveným typem komerčního přístroje STA 409 CD - QMS 403/5 Skimmer Coupling Instrument, umožňujícím jejich spojení.

Literatura: J. Drowart, Ch. Chatillon, J. Hastie, D. Bonnell: High-Temperature Mass Spectrometry: Instrumental Techniques, ionization, cross-sections, pressure measurements, and thermodynamic data, Pure Applied Chemistry, 77 (2005) 683-737.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629434 od 2.9.2011