Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Izotopová geochemie Re–Os orogenních lamproitů Českého masivu

Školitel: doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Oficiální zadání:
Lamproity představují plášťově derivované vyvřelé horniny s extrémním minerálním a geochemickým složením, které jsou ve světě předmětem intenzivního zájmu těžařských společností. V prostředí Českého masivu jsou lamproitní intruze s obsahem exotických Ba–Ti–Zr akcesorických minerálů vázány na východní ukončení moldanubické a sasko-durynské zóny (Krmíček et al. 2011; Lithos). Tyto horniny již byly moderně charakterizovány z pohledu izotopového složení Li, Sr, Nd a Pb ukazujícího na přítomnost ochuzené oceánské kůry i vyzrálé kontinentální kůry v plášti Českého masivu (Krmíček et al. 2016; Gondwana Research). Podstatou navrhované disertační práce je provedení detailní izotopové charakteristiky z pohledu izotopového systému Re–Os. Obecně je chování tohoto systému u lamproitních hornin velmi málo poznáno. Sytém Re–Os bude řešen v kombinaci s geochemií silně siderofilních prvků (HSE) – Ir, Ru, Pt a Pd. Důraz bude kladen jak na sledování rozdílů v rámci různých regionálně geologických jednotek, tak na zařazení do celkového kontextu již publikovaných izotopových systémů. Separace prvků bude provedena pomocí iontové chromatografie v izotopové laboratoři Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., podle metodiky publikované v práci Ackermana et al. (2016) v časopise Mineralium Deposita. Následná analýza izotopového složení bude provedena pomocí negativní termálně-ionizační hmotnostní spektrometrie (N-TIMS). Konzultantem disertační práce bude doc. Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D. z Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Analytické práce budou hrazeny z interního grantu Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. (9354), a z grantu Grantové agentury České republiky (17-15700S).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514763 od 2.9.2011