Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Petrologie hornin z hlubokých částí dolu Rožná – význam pro bezpečnost hlubinného úložiště jaderného odpadu

Školitel: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Oficiální zadání:
Cílem petrologické charakteristiky hornin z 12 – 24 patra dolu Rožná je podrobný popis vzorků hornin na kterých budou následně studovány fyzikálně mechanické a geotechnické vlastnosti důležité pro zajištění bezpečnosti úložiště vyhořelého jaderného paliva. Kromě primárních hornin – metasedimentů, amfibolitů a migmatitů budou rovněž studovány projevy nízkoteplotních alterací a výplně puklinových systémů. Hlavní metodou studia hornin bude mikroskopie a elektronová mikrosonda. Předpokládá se odběr ca 20 velkoobjemových vzorků a vyhodnocení ca 100 výbrusů. Dále bude vyhodnocen chemismus hornin (do 50 analýz ACME), jednak s ohledem na jejich genezi ale i z hlediska jejich redukčního potenciálu a očekávanou interakcí s materiály inženýrských barier. Studiu budou podrobeny různé litologie zastižené ve vertikálním rozsahu 600 m s cílem zjistit možné změny. Rovněž budou studovány horniny srovnatelné litologie z různě starých důlních děl s cílem zjistit projevy postupné oxidace a zvětrání matečné horniny. Při zpracování práce budou využity zkušenosti získané na podzemních výzkumných pracovištích ve Švédsku a Finsku, na kterých by v případě možnosti proběhla i stáž. Na závěr sestaví doktorandka P,T,t model oblasti a porovná ho s obdobným model úložiště ve Finsku. Výzkum bude financován ve spolupráci se SURAO . Výstupem bude kromě výzkumných zpráv pro SURAO článek publikovaný v časopise s IF s tématikou metamorfního p,t,T vývoje oblasti .
Poznámka:
Téma rezervováno pro Michaelu Boškovou


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514633 od 2.9.2011