Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Název práce: 3-dimenzionální in vitro modely v toxikologii

Školitel: doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D.

Oficiální zadání:
Dizertační práce bude zaměřena na studium účinků chemických látek v 3-dimenzionálních (3D) buněčných kulturách, které lépe napodobují přirozené buněčné interakce a mikroprostředí ve tkáních nežli tradiční in vitro modely. Cílem práce bude rozvoj a optimalizace 3D kultivačních technik a jejich adaptace pro hodnocení a predikci účinků významných pro lidské zdraví. Práce bude zaměřena zejména na rozvoj 3D kultur odvozených od kmenových a progenitorových buněk, charakterizaci jejich základních vlastností a chování pomocí biochemických, molekulárně biologických a zobrazovacích technik, a v konečné fázi na studium buněčných a molekulárních změn vyvolaných působením farmakologicky a toxikologicky významných chemických látek. Vyžaduje se, aby zájemci včas dopředu před podáním přihlášky kontaktovali vedoucího projektu: dr. Pavel Babica (babica@recetox.muni.cz).

The dissertation thesis will focus on the effects of chemical compounds in 3-dimensional (3D) cell cultures, which mimic physiological cell interactions and tissue microenvironment better than traditional monolayer in vitro models. The aim of the research will be the development and optimization of 3D culture techniques, and their adaptation for assessment and prediction of human health-relevant effects of chemical compounds. The work will be focused on the use of 3D cultures derived mostly from adult stem and progenitor cells, characterization of their properties and behavior using biochemical, molecular biological and microscopic imaging techniques, and studying alterations of cellular and molecular events in response to toxicologically and pharmacologically relevant chemical compounds. The applicants need to contact the project leader (Dr. Pavel Babica, babica@recetox.muni.cz) in advance, prior to the submission of the official application.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629158 od 2.9.2011