Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky fyziky

Název práce: Alternativní učebnice pro víceletá gymnázia - Člověk a příroda

Školitel: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Oficiální zadání:
Současný systém výuky na školách využívá Rámcových vzdělávacích programů. Jejich základem nejsou již jednotlivé předměty, nýbrž vzdělávací oblasti, které integrují někdejší předměty se společnými rysy v podobě vzdělávacích oborů tak, aby se neztrácely vzájemné vazby a souvislosti.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje problematiku spojenou se zkoumáním přírodních jevů. Jeho cílem je umožnit žákům hlubší porozumění přírodním jevům a zákonitostem a dát tím i potřebný základ i pro pochopení moderních technologií a praktických výsledků přírodních věd. Žáci mají poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny a získat základ přírodovědného myšlení. Součástí uvedené vzdělávací oblasti jsou obory Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis.
Vzhledem k novosti přístupu k přírodovědnému vzdělávání podstatě neexistují učební texty integrující přírodovědné obory ve výše uvedeném smyslu na úrovni 2. resp. 3. stupně školského vzdělávání.
Cílem práce je vytvořit obecnou koncepci takového textu i konkrétní návrh textu samotného, a to na úrovni 2. stupně vzdělávání (nižší třídy víceletých gymnázií) popř. na úrovni tradičního gymnaziálního vzdělávání (3. stupeň). V textu by měly být integrovány přinejmenším obory fyzika, chemie a biologie.
Práce je vhodná zejména pro absolventku nebo absolventa studia biofyziky.
Poznámka:
Seznam základní literatury:
[1] Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia na příslišném stupni vzdělávání.
[2] Haliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika (překlad z angl. originálu Fundamentals of Physics, 5. vyd., Wiley and Sons, 1997), Prometheus Praha a Vutium Brno, 2001.
[3] Nečas T.: Fyzika pro gymnázia. Mechanika. (Alternativní učebnice - disertační práce). (http://physics.muni.cz/~awasin/mechanika.pdf).
[4] Rámcový program rpo základnéí vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický, Praha, 2007. (http://www.vuppraha.cz/soubory/RVPZV_2007-07.pdf).
[5] Další literatura dle potřeby a konkrétní volby úrovně výkladu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 512434 od 2.9.2011