Doktorské studium

Studijní obor Hydrobiologie

Název práce: Biotické interakce vodních bezobratlých na pramenných biotopech

Školitel:

Předběžné zadání:
Pramenniště patří k nejstabilnějším vodním biotopům. Společenstva vodních bezobratlých na nich proto nejsou nucena se neustále vypořádávat s měnícím se prostředím. Naopak, mají zde dostatek prostoru pro projevy biotických interakcí. Z našeho předchozího výzkumu se zdá, že jednu z klíčových rolí ve vztazích mezi bezobratlými živočichy na prameništích hraje blešivec potoční (Gammarus fossarum), který je dominantní především na bazických lokalitách, zatímco v kyselých zcela chybí. Práce bude zaměřena především na studium a kvantifikaci predačního, případně disturbačního, tlaku blešivce potočního na vybrané druhy vodních bezobratlých pomocí zejména laboratorních experimentů. Objasnění predační/disturbační úlohy blešivce může výrazně pomoci v pochopení mechanismů změny v druhovém složení společenstev bezobratlých podél gradientu minerální bohatosti a posunout tak hranici poznání na poli ekologie společenstev vodních bezobratlých.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 630182 od 2.9.2011