Doktorské studium

Studijní obor Hydrobiologie

Název práce: Dynamika funkční struktury společenstva bezobratlých vysychavých toků se zaměřením na klíčové skupiny makrozoobentosu

Školitel: RNDr. Petr Pařil, Ph.D.

Předběžné zadání:
Téma bude zaměřeno na časoprostorové změny velmi dynamických společenstev periodicky vysychavých toků, jejichž podíl v říční síti ČR s klimatickou změnou narůstá. Práce se bude zabývat zejména odpovědí klíčových skupin bezobratlých, ve kterých dochází pod vlivem tak zásadního ekologického filtru, jakým je pro akvatické ekosystémy sucho, k významným posunům taxonomického i funkčního složení. Tyto změny mohou být patrné i s určitým časovým odstupem po odeznění vlivu stresoru, a mohou tak zpětně indikovat jak frekvenci tak i rozsah vyschnutí. Analýzou složení cenóz vybraných taxonomických skupin lze identifikovat různé typy jejich odezvy na sucho a přispět tak k poznání resistence anebo resilience hodnocených systémů. Cílem by kromě zmíněné analýzy měl být i popis klíčových procesů, které se mohou v různých typech vysychavých toků promítat do taxocenóz rozdílným způsobem. Výsledky mohou mimo jiné přispět i k vývoji metody retrospektivní detekce epizod vyschnutí toků, dále využitelné ve praxi.
Poznámka:
Literatura: Bonada N., Doledec S. and Statzner B. 2007a. Taxonomic and biological trait differences of stream macroinvertebrate communities between mediterranean and temperate regions: implications for future climatic scenarios. Global Change Biology 13: 1658-1671. Bonada N., Rieradevall M. and Prat N. 2007b. Macroinvertebrate community structure and biological traits related to flow permanence in Mediterranean river network. Hydrobiologia 589: 91-106. Larned S.T., Datry T., Arscott D. B. and Tockner K. 2010: Emerging concepts in temporary-river ecology. Fresh. Biol. 55 (4): 717-738. Stubbington R., A. M. Greenwood, P. J. Wood, P. D. Armitage, J. Gunn and A. L. Robertson (2009) The response of perennial and temporary headwater stream invertebrate communities to hydrological extremes. Hydrobiologia 630:299-312.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629658 od 2.9.2011