Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Elektrochemická a spektrální analýza komplexů purinových derivátů s jednomocnou mědí

Školitel: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Oficiální zadání:
Práce se bude zabývat elektrochemickou a spektrální analýzou purinových derivátů, využívající jejich interakci s jednomocnou mědí. Bude součástí společného výzkumu s UP v Olomouci a s Universitou Notre Dame v USA. Vybrané purinové deriváty budou syntetizovány na modulárním pevném nosiči pomocí nové kódovací techniky. Hlavním cílem výzkumu bude analýza vzniklých komplexů purinů s jednomocnou mědí {Cu(I)-purinový komplex}, stanovení struktury komplexu a závislost struktury a složení komplexu na derivátu purinu a jeho substituce na pyrimidinovém a/nebo imidazolovém kruhu. Protože vznik komplexu je podmíněn tvorbou jednomocné mědi na grafitové elektrodě in situ, je i studium stability a složení komplexu vázáno na podrobnou analýza redoxních a adsorpčních vlastností komplexů. Vzhledem ke skutečnosti, že některá purinová analoga prokázala dobrou účinnost v léčbě určitých druhů rakoviny, je tento výzkum perspektivní i pro diagnostiku v klinické biochemii a biomedicíně. 1. JELEN F., HASON S., TRNKOVÁ L., Microanalysis of Nucleic Acids bases and Oligonucleotides by Electrochemical Stripping Technique in: V. Adam, R. Kizek (Eds.), Utilizing of Bio-Electrochemical and Mathematical Methods in Biological Research, Research Signpost, Kerala, India, 2007, Ch. 8, pp. 153-171. ISBN: 81-308-0163-9. 2. ALADAG N., TRNKOVA L., et al.: Voltammetric Study of Aminopurines on Pencil Graphite Electrode in the Presence of Copper Ions, Electroanalysis 22 (2010) 1675 -1681. 3. TRNKOVÁ L., JELEN F., OZSOZ M.: Electrochemical Transducer for Oligonucleotide Biosensor Based on the Elimination and Adsorptive Transfer Techniques in M. Ozsoz (ed.) Electrochemical DNA Biosensors, Pan Stanford Publishing, Pte. Ltd., Singapur, 2012, Ch. 11, pp. 355-373. ISBN: 978-981-4241-77-9.
Literatura:
TRNKOVÁ, Libuše, Irena POSTBIEGLOVÁ, René KIZEK a František JELEN. Kombinace adsorptivní přenosové rozpouštěcí voltametrie a eliminační voltametrie. In Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: SES Logis s ÚFCH J.H., 2001. s. 12. Moderní elektrochemické metody., TRNKOVÁ, Libuše, František JELEN a Irena POSTBIEGLOVÁ. Application of elimination voltammetry to the resolution of adenine and cytosine signals in oligonucleotides .II. Hetero-oligodeoxynucleotides with different sequences of adenine and cytosine nucleotides. Electroanalysis, Weinheim: Wiley.VCH Verlag, 2006, roč. 18, č. 7, s. 662-669. ISSN 1040-0397., TRNKOVÁ, Libuše, František JELEN a Irena POSTBIEGLOVÁ. Application of Elimination Voltammetry to the Resolution of Adenine and Cytosine Signals in Oligonucleotides. I. Homo-oligodeoxynucleotides dA9 and dC9. Electroanalysis, Weinheim, Germany: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2003, roč. 19, č. 15, s. 1529-1535. ISSN 1040-0397.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629465 od 2.9.2011