Doktorské studium

Studijní obor Mikrobiologie

Název práce: Gramnegativní bakterie rezistentní k antimikrobiálním látkám ve vodním prostředí

Školitel: RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Oficiální zadání:
Šíření bakterií s klinicky významnou rezistencí k antimikrobiálním látkám představuje celosvětový problém se závažnými dopady na zdraví člověka i zvířat. Vodní prostředí je považováno za významný vektor těchto bakterií. Šíření rezistentních bakterií z nemocnic a z komunity do vodního prostředí vede zejména cestou čistíren odpadních vod, ze kterých odchází přečištěná odpadní voda do vodních toků. Bakterie rezistentní k antibiotikům však často procesu čištění odolávají. Nejnovější výzkumy ukazují, že čistírny odpadních vod hrají významnou úlohu v selekci a šíření rezistentních bakterií, ale jsou rovněž místem, kde dochází k intenzivnímu předávání genů pro rezistenci k antibiotikům mezi bakteriemi. Odpadní vody mohou rovněž představovat zdroj infekčních agens pro populace volně žijících zvířat a mít tak významný dopad na životní prostředí. K selekci bakteriálních patogenů rezistentních k antibiotikům dochází rovněž v chovech ryb. Bude sledován výskyt rezistentních gramnegativních bakterií v odpadních vodách, vodních tocích a chovech ryb za využití kultivačních technik a metagenomiky. Bude rovněž sledována genetická podstata rezistence a význam horizontálního toku genů v šíření rezistence ve vodním prostředí. Cílem dizertační práce je stanovit míru rizika odpadních vod a akvakultur v selekci a šíření rezistentních bakterií.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514635 od 2.9.2011