Doktorské studium

Studijní obor Botanika

Název práce: Gynodioecie a horizontální genový tok

Školitel: doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.

Předběžné zadání:
Gynodioecie (= pohlavní dimorfismus založený na přítomnosti samic a hermafroditů v populacích) se v temperátních podmínkách vyskytuje u bezmála 6 % rostlinných druhů a je proto hojnější formou pohlavního dimorfismu rostlin než dvoudomost. Mezi rostlinnými rody, jejichž druhy vykazují nejvyšší frekvenci výskytu přirozeně vznikajících kříženců je překvapivě mnoho právě rodů s gynodioecickou reprodukční strategií. Modelový rod by byl pcháč – Cirsium. Předmětem disertační práce by proto bylo především: 1. Provést fylogeneticky korigovanou analýzu koincidence obou jevů (přirozená mezidruhová hybridizace / gynodioecie) napříč flórami vybraných (evropských) území. 2. Experimentálně a sběrem nažek v druhově smíšených populacích analyzovat roli heterospecifického opylení "osamocených" samic (v porovnání s hermafrodity) na vzniku mezidruhových hybridů. 3. Provést reciproké hybridizační (vnitrodruhové) experimenty dokazující na základě frekvencí hermafroditů a samic v potomstvu jaderně cytoplazmatickou / jadernou / stochastickou povahu dědičnosti gynodioecie u vybraných druhů tohoto rodu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 627354 od 2.9.2011