Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Jeskynní skapové vody: přenos klimaticky citlivých proměnných

Školitel: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Oficiální zadání:
Idea: Kalcitové speleotémy představují jedinečný terestriální archív paleoenvironmentálních dat. Korektní využití tohoto archívu však vyžaduje detailní znalosti mechanismů přenosu klimatických dat do speleotém. To lze studovat i v recentních podmínkách porovnáváním aktuálních geochemických a geofyzikálních proměnných s klimatických proměnnými transportovanými do jeskyně. Důležitým faktorem který participuje na přenosu klimatických dat je krasová/skapová voda. Na složitost transferu klimatických proměnných obecně poukazují publikované rozdíly v parametrech skapových vod v jednom jeskynním systému a také rozdíly ve složení/morfologii odvozených speleotém navzdory shodným klimatickým podmínkám. Kritickými parametry jsou např. průtoky/vydatnosti, hydrogeochemie ovlivňující vlastnosti vznikajícího kalcitu (saturační indexy, stopové prvky, stabilní izotopy), proudění a složení jeskynní atmosféry a jejich korelace s klimatickými parametry jako jsou teplota a srážky. Postup práce: (i) podrobná rešerše literárních údajů, (ii) monitoring vybraných skapů v jeskyních Moravského krasu, (iii) detailní studium vybraných vlastností/proměnných a (iv) vzájemné porovnání s meteorologickými daty. Cíle: Ideovým cílem práce je přispět k lepšímu využití/interpretaci paleoenvironmentálních dat ve speleotémách. Detailními cíli pak (1) vytvoření nového souboru hydrogeochemických a speleoklimatických dat, (2) zhodnocení rozdílů ve vybraných klimaticky citlivých parametrech jednotlivých skapů/skapových vod a (3) kritické posouzení vzájemných vztahů s klimatickými podmínkami na povrchu. Doporučená literatura: Banner J. et al. (2007): Seasonal variations in modern speleothem calcite growth in Central Texas, USA. J. Sediment. Res., 77(7-8), 615-622. - Borsato A. et al. (2015): Carbon dioxide concentration in temperate climate caves and parent soils over an altitudinal gradient and its influence on speleothem growth and fabrics. Earth Surf. Proc. Land., 40(9), 1158-1170. - Fairchild I.J. et al. (2006): Modification and preservation of environmental signals in speleothems. Earth-Sci. Rev., 75(1–4), 105–153.
Poznámka:
Téma je rezervováno pro Mgr. Radoslavu Bodlákovou


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 577370 od 2.9.2011