Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Komplexní zhodnocení sypkých průmyslových odpadů z vybraných úložišť České republiky jako specifického druhu ekologických zátěží

Školitel: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.

Oficiální zadání:
Cílem navrhovaného, geoenvironmentálně zaměřeného tématu, je komplexní zhodnocení povahy popílků a strusek odebraných na vybraných úložištích v rámci České republiky, spočívající v charakteristice struktur jejich volného povrchu, fázového složení, chemismu (včetně obsahu specifických stopových prvků) a stanovení obsahu přírodních radionuklidů, společně s dalšími radionuklidy uranové a thoriové řady (Pa, Ra, Po, Bi, Tl, Pb, Ac), popř. identifikace přítomnosti Be a Cs v ukládaných odpadech. Studované odpadní suroviny budou posuzovány v závislosti na povaze primárně využívaného fosilního paliva. V samostatné části bude zhodnocen podíl prachových částic pocházejících z vlastních úložišť v okolní atmosféře a uplatnění výše jmenovaných polutantů v nadzemní rostlinné biomase. Téma práce je koncipováno tak, aby převážná část laboratorních prací byla realizována s využitím stávajícího přístrojového vybavení Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU (mikroskopie v dopadajícím a procházejícím světle, 3D digitální mikroskopie, elektronová mikroskopie, EDX/WDX mikroanalýza, XRF analýza). Zadavatelskou formou budou řešeny XRD analýzy a laboratorní gamaspektrometrie s využitím germaniového detektoru HPGe (v rámci dlouhodobé spolupráce se společností ENVINET a.s. a ÚOPZHN UnOB). Výsledky práce by mohly být publikovány v některém z mezinárodních, geoenvironmentálně nebo technicky orientovaných periodik registrovaných v databázi WOS, jako jsou např. Environmental Pollution, Journal of Environmental Radioactivity, resp. Construction and Building Materials.
Poznámka:
Doporučená literatura je k dispozici u školitele.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 592223 od 2.9.2011