Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Lipidomické analýzy efektů organických cizorodých látek v epiteliálních buňkách

Školitel: RNDr. Miroslav Machala, CSc.

Oficiální zadání:
Komplexní lipidomické analýzy v oblasti toxikologie nejsou dosud prováděny a představují velmi atraktivní téma. Pilotní studie ukazují, že polycyclické aromatické uhlovodíky a polychlorované bifenyly a dibenzo-p-dioxiny mohou modulovat lipidní metabolismus a ovlivňovat osud buněk exponovaných těmito kontaminanty životního prostředí nebo exponovaných vybranými lipidy dietárního a farmakologického původu. Základními cíly disertační práce je zavést a optimalizovat stanovení různých tříd strukturálních i signálních lipidů (fosfolipidů, sfingolipidů, metabolitů kyseliny arachidonové, aj.) v modelech epiteliálních buněk analytickými metodami LC/MS/MS a GC/MS a sledovat změny v hladinách lipidů po expozici vybranými aromatickými kontaminanty prostředí. Součástí práce bude také zavedení a uplatnění extrakčních a frakcionačních technik pro cílenou analýzu specifických polárních a nepolárních lipidů. Experimentální práce budou prováděny na pracovišti školitele - oddělení chemie a toxikologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Literatura je k dispozici v archívu školitele.
Poznámka:
Školitel: RNDr. Miroslav Machala, CSc., VUVeL Brno, tel.: +420 720544799, e-mail: machala@vri.cz.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513168 od 2.9.2011